หน้าแรก » โรมัล 65 (Romal 65) » โรมัล 65 (Romal 65)

โรมัล 65 (Romal 65)

  โรมัล 65 (Romal 65)  
โรมัล 65 ROMAL 65
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงผลิตจำกประเทศอิตำลี สูตรน้ำเข้มข้น (Emulsion in water) ที่ทำให้ตัว
ยาผสมผสำนเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous Emulsion) เมื่อนำไปใช้ตัวยาจะกระจายตัว
(disperse) โดยไม่ทิ้งครำบบนพื้นผิว ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลำยแนฟทำ (ปิโตรเลียม) หรือตัวทำ
ละลำยจำกสำรเชื้อเพลิง จึงไม่มีกลิ่น ไม่ไวไฟ และลดอันตรำยต่อผู้ใช้ ไม่ทำลำยพื้นผิวและสิ่งแวดล้อม
 
ROMAL 65 ประกอบด้วย
สำร สำคัญไพรีทรอยด์ 2 ชนิด
โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร
knockdown ต่อแมลงและยังคง
ฤทธิ์กำจัดแมลงได้นำนบนพื้นผิว
( residual effect) สามารถใช้ใน
สถำนกำรณ์แมลงดื้อต่อสำรไพรี
ทรอยด์ (resistant)
ROMAL 65 ออกฤทธิ์กำจัดทั้ง
แมลงคลำนและแมลงบิน เช่น
มด แมลงสำบ ยุง และแมลงวัน
สำมำรถไล่แมลงออกจำกพื้นผิว
ที่หลบซ่อน (flushing effect)
ได้ดี สำรสำคัญทั้ง 3 ชนิดจะ
ช่วยป้องกันกำรดื้อยำของแมลง
ROMAL 65 ผลิตภัณฑ์กำจัด
แมลงสูตรน้ำ จึงสำมำรถนำไปใช้
ในสถำนที่ ที่ต้องกำรกำรควบคุม
กำรใช้สำรเคมีเป็นพิเศษ เช่น
ภำยในบ้ำนเรือน โรงพยำบำล
โรงแรม โรงอำหำรหรือสถำนที่
อุตส ำหก รรม ต่ำ ง ๆที่ต้อง กำ ร
ควำมปลอดภัยสูง
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
• เตตระเมทริน (Tetramethrin)…………………….…….....................0.95 % w/v
• ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin)………………………………………….6.7 % w/v
• ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide)…………..9.27 % w/v
     

ประโยชน์
ใช้สำหรับป้องกัน และกำจัดแมลง
บิน แมลงคลำนและป้องกันกำร
ดื้อยำของแมลง เช่น แมลงวัน
ยุง มด แมลงสำบ ในบ้ำนเรือน
หรืออำคำรสถำนที่
โรงเรือน ฟำร์มปศุสัตว์

ข้อแนะนำกำรใช้
เพื่อกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ดี
โปรดปฏิบัติตำมฉลำกผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ และกรมปศุสัตว์

อัตราการใช้ส่วนผสม
แมลง ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
แมลงบิน
แมลงวัน
ยุง
100 ซีซี ผสมน้า
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่ 20
ตรม.)
100 ซีซี ผสมน้า
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้ว
ต่อพื้นที่ 40
ตรม.)
แมลงคลาน
ทั่วไป เช่น
แมลงสาบ
มด
200 ซีซี ผสมน้า
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่ 20
ตรม.)
100 ซีซี ผสมน้า
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้ว
ต่อพื้นที่ 20
ตรม.)
 
ผลิตจำก โรงงำนมำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 14001
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร และ ยำ (อย.) และกรมปศุสัตว์
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสำธำรณสุข ประเทศอิตำลี ทะเบียนเลขที 10466
 
ไพรีทรัมไมโคร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุสหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แมลงวัน แมลงหวี่ มด แมลงสาป มอด และแมลงอื่นๆ
ไพรีทรัม ไมโคร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดีวย ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO , HACCP
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน