หน้าแรก » ไพเรโทร 714 Piretro 714 » ไพเรโทร 714 Piretro 714

ไพเรโทร 714 Piretro 714

  ไพเรโทร 714 Piretro 714  
ไพเรโทร 714 (Piretro 714)
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีส่วนผสมสำคัญเป็นสำรสกัดธรรมชำติจำกดอกแอฟริกันเดซี่ หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ ไพรีทรินส์ (Pyrethrins) ในสูตรน้ำ (Emulsion in water) ซึ่งเป็นอนุภำคขนำดเล็กจะกระจำยตัว
ออกมำสัมผัสแมลงได้ดี จึงทำให้ตัวยำมีประสิทธิภำพในกำรกำจัดแมลงได้ดีกว่ำ และเป็นสูตรที่ไม่ผสมตัวทำ
ละลำยแนฟทำ (ปิโตรเลียม) จึงไม่มีกลิ่น ไม่ไวไฟ และมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำ
ผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงทั่วไป
 
PIRETRO 714 ประกอบด้วยสำร
สกัดธรรมชาติไพรีทริน ส์ที่มี
คุณสมบัติในกำรออกฤทธิ์กำจัด
แมลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
PIRETRO 714 ประกอบกับสำร
เสริมฤทธิ์ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์
(Piperonyl butoxide) ทำให้
สารสกัดธรรมชาติไพรีทรินส์
สำมำรถซึมเข้ำสู่ผิวของแมลงได้
ดีขึ้น ซึ่งทำให้กำรกำจัดแมลงมี
ประสิทธิภำพมำกกว่ำสำรออก
ฤทธิ์ไพรีทรินส์เพียงตัวเดียว
PIRETRO 714 เป็นสำรสกัดจาก
พืชธรรมชำติ จึงสลายตัวได้เร็ว
กว่ำเคมีสังเครำะห์ ทำให้มีควำม
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
ลดควำมกังวลในเรืองสำรเคมี
ตกค้างบนพื้นผิวจึงสามารถ
นำไปใช้ในสถำนที่ที่ต้องการความ
ปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น ภายใน
บ้านเรือน โรงพยาบาล โรงแรม
โรงอาหารหรือสถานที่
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
• ไพรีทรินส์ (Pyrethrins )…………………………………….....................1.8 % w/v
• ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide)………….14.3 %w/v
     

ประโยชน์
ใช้สำหรับป้องกัน และกำจัด
แมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ใน
บ้ำนเรือนหรือ อำคำรสถำนที่

ข้อแนะนำกำรใช้
เพื่อกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ดี
โปรดปฏิบัติตำมฉลำกผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ และกรมปศุสัตว์

อัตราการใช้ส่วนผสม
แมลง ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
แมลงบิน
แมลงวัน
ยุง
100 ซีซี ผสมน้าให้
ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้วต่อ
พื้นที่ 20 ตรม.)
100 ซีซี ผสม
น้าให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่
20 ตรม.)
แมลงคลาน
ทั่วไป เช่น
แมลงสาบ
มด
100 ซีซี ผสมน้าให้
ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้วต่อ
พื้นที่ 20 ตรม.)
*อ้างอิงตามการใช้จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ประเทศ
อิตาลี
200 ซีซี ผสม
น้าให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่
20 ตรม.)
*อ้างอิงตามการใช้
จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
อิตาลี
 
ผลิตจำก โรงงำนมำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 14001
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร และ ยำ (อย.) และกรมปศุสัตว์
ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสำธำรณสุข ประเทศอิตำลี ทะเบียนเลขที 15317
 
ไพรีทรัมไมโคร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุสหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แมลงวัน แมลงหวี่ มด แมลงสาป มอด และแมลงอื่นๆ
ไพรีทรัม ไมโคร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดีวย ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO , HACCP
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน