หน้าแรก » โรมัล 65 (Romal 65) » โรมัล 65 (Romal 65)

โรมัล 65 (Romal 65)

  โรมัล 65 (Romal 65)  
โรมัล 65 ROMAL 65
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงผลิตจากประเทศอิตาลี สูตรน้ำเข้มข้น (Emulsion in water) ที่ทำให้ตัวยา
ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous Emulsion) เมื่อนำไปใช้ตัวยาจะกระจายตัว
(disperse) โดยไม่ทิ้งคราบบนพื้นผิว ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลายแนฟทา (ปิโตรเลียม) หรือ
ตัวทำละลายจากสารเชื้อเพลิง จึงไม่มีกลิ่น ไม่ไวไฟ และลดอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่ทำลายพื้นผิวและสิ่งแวดล้อม
 
ROMAL 65 ประกอบด้วย
สาร สำคัญไพรีทรอยด์ 2 ชนิด
โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
knockdown ต่อแมลงและยังคง
ฤทธิ์กำจัดแมลงได้นานบนพื้นผิว
( residual effect)
สามารถใช้ใน
สถานการณ์แมลงดื้อต่อ
สารไพรีทรอยด์ (resistant)
 
ROMAL 65 ออกฤทธิ์กำจัดทั้ง
แมลงคลานและแมลงบิน เช่น
มด แมลงสาบ ยุง และแมลงวัน
สามารถไล่แมลงออกจากพื้นผิว
ที่หลบซ่อน (flushing effect)
ได้ดี สารสำคัญทั้ง 3 ชนิดจะ
ช่วยป้องกันการดื้อยาของแมลง
 
ROMAL 65 ผลิตภัณฑ์กำจัด
แมลงสูตรน้ำ จึงสามารถนำไปใช้
ในสถานที่ ที่ต้องการการควบคุม
การใช้สารเคมีเป็นพิเศษ เช่น
ภายในบ้านเรือน โรงพยาบาล
โรงแรม โรงอาหารหรือสถานที่
อุตสาหกรรม ต่างๆ ที่ต้องการ
ความปลอดภัยสูง
 
 
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
• เตตระเมทริน (Tetramethrin)…………………….…….....................0.95 % w/v
• ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin)………………………………………….6.7 % w/v
• ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide)…………..9.27 % w/v
 

ประโยชน์
ใช้สำหรับป้องกัน และกำจัดแมลง
บิน แมลงคลานและป้องกันการ
ดื้อยาของแมลง เช่น แมลงวัน
ยุง มด แมลงสาบ ในบ้านเรือน
หรืออาคารสถานที่
โรงเรือน ฟาร์มปศุสัตว์
ข้อแนะนำการใช้
เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดี
โปรดปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และกรมปศุสัตว์

 
 
อัตราการใช้ส่วนผสม
แมลง ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
แมลงบิน
แมลงวัน
ยุง
100 ซีซี ผสมน้ำ
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่ 20
ตรม.)
100 ซีซี ผสมน้ำ
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้ว
ต่อพื้นที่ 40
ตรม.)
แมลงคลาน
ทั่วไป เช่น
แมลงสาบ
มด
200 ซีซี ผสมน้ำ
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่ 20
ตรม.)
100 ซีซี ผสมน้ำ
ให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้ว
ต่อพื้นที่ 20
ตรม.)
 
 
ผลิตจาก โรงงานมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และ ยา (อย.) และกรมปศุสัตว์
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิตาลี ทะเบียนเลขที่ 10466
 
โรมัล 65 ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการทำการกำจัดแมลงบิน และแมลงคลาน เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ มด แมลงสาบ มอด และแมลงอื่นๆ
โรมัล 65 เป็นตัวยาขึ้นทะเบียนที่สามารถใช้ในระบบ ISO
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน