หน้าแรก » เคมีสูตร EC (EMULSIPIABLE CONCENTRATE) » เคมีสูตร EC (EMULSIFIABLE CONCENTRATE)

เคมีสูตร EC (EMULSIFIABLE CONCENTRATE)

เคมีสูตร EC (EMULSIPIABLE CONCENTRATE)

สารออกฤทธิ์ อีโทเฟนฟรอก (Etofenprox) ลีนาท๊อป 5% อีซี ( lenatop 5% EC )

 

ลิน่าท๊อป (LENATOP)

 
 
น้ำยากำจัดยุง
 
คุณสมบัติ

      เป็นสารกำจัดแมลงทางสาธารณสุข ชนิดใหม่ประกอบด้วยธาตุเพียง 3 ชนิดเท่านั้น  คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน (CHO COMPOUND) จึงมีความปลอดภัยสูง และไม่มีผลตกค้าง ต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติเนื่องจาก จะสลายตัวเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำเท่านั้น ซึ่งจะกำจัดแมลงที่นำโรคอย่างเฉียบพลัน โดยการสัมผัสตายและกินตาย เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ

วิธีการใช้

      ทำการฉีดด้วย เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง โดยผสม 1 ส่วนต่อน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าด 20–25 ส่วน และฉีดด้วย เครื่องพ่นอัดลม เพื่อกำจัดแมลงพาหะนำโรค โดยลีนาท็อป 200-250 CC ผสมน้ำ 5 ลิตร เพื่อให้ได้น้ำ 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร
ค่าความปลอดภัย (ETOFENPROX)
LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 42,880
 
 

สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 1% EC ( deltamethrin 1% EC ) และ 2.5%

 

เดลมีไซต์ (Delmecide)

 
เดลมีไซด์ Delmecide น้ำยากำจัดแมลงวัน
 
เดลมีไซด์ Delmecide น้ำยากำจัดหนู
ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Deltamethrin เป็นสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ซี่งองค์การอนามัยโลก ( WHO ) รับรองให้ใช้เพื่อกำจัดแมลง ที่เป็นพาหะนำโรคทางสาธารณะสุข และแมลงที่เป็นพาหะทางปศุสัตว์ ใช้กำจัดแมลงได้มากชนิด เช่น แมลงบิน ได้แก่ แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ ผีเสื้อข้าว แมลงคลาน ได้แก่ แมลงสาบ มด เห็บ หมัด แมลงปีกแข็ง แมงมุม ตลอดจนแมลงที่เป็นศัตรูผลิตผล ทางการเกษตร เช่น มอดแป้ง มอดข้าวสาร ด้วงงวงข้าว ไรข้าว
 
เดลมีไซด์ Delmecide น้ำยากำจัดหมัด
เหมาะสำหรับการกำจัดแมลง แบบกวาดล้าง และระบาดรุนแรง เพราะโครงสร้างของ เดลมีไซด์ เป็นสูตร EC (Emulsipiable Concentrate)
ซี่งออกฤทธิ์ ได้เฉียบพลัน โดยการถูกตัวตาย จึงสามารถกวาดล้าง แมลงได้อย่างรวดเร็ว
 
ค่าความปลอดภัย Acutr Dermal Rat LD50 > 2000 mg/kg
 
อัตราการใช้ ควบคุมและกำจัดยุง
ใช้ เดลมีไซด์ 50-100 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตรม.
 
อัตราการใช้ แมลงบิน เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน
ใช้ เดลมีไซด์ 125 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีควบคุมทั่วๆ ไป
ใช้ เดลมีไซด์ 200 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีระบาดรุนแรง
1 ลิตรของน้ำยาที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.
 
อัตราการใช้ แมลงคลาน เช่น แมลงปีกแข็ง
ใช้ เดลมีไซด์ 125 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีควบคุมทั่วๆ ไป
ใช้ เดลมีไซด์ 200 ซีซี : น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร ในกรณีระบาดรุนแรง
1 ลิตรของน้ำยาที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.
 
อัตราการใช้ส่วนผสมเดลมีไซต์
แมลง การควบคุมทั่วไป กรณีระบาดรุนแรง
การควบคุม กำจัดยุง 100-120 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่น หมอกควัน ในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตรม.  
แมลงบิน เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน 100-120 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร (1 ลิตรของน้ำยา ที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 125-150 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร 150-200 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
แมลงคลาน เช่น แมลงปีกแข็ง (1 ลิตรของน้ำยา ที่ผสมแล้ว พ่นต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 200-250 ซีซี ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 5 ลิตร
 
เดลมีไซด์ Delmecide
ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน องค์การอนามัยโลก และในฟาร์มปศุสัตว์ เดลมีไซด์ ไม่มีฤทธิ์ตกต้าง ในเนื้อ นม และไข่ จึ่งทำให้มั่นใจว่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 
เดลมีไซด์ Delmecide น้ำยากำจัดหนู
มีประสิทธิ์ภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่า ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 10 เท่า และสามารถใช้ควบคุมแมลง ที่มีการดื้อต่อสารกำจัดแมลง ในกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต ออร์กาโนคลอรีน ได้อีกด้วย
 
เดลมีไซด์ Delmecide น้ำยากำจัดเห็บ
สามารถที่จะพ่นหมอกควันโดยผสมน้ำมัน หรือเครื่องพ่นชนิดสเปรย์ ที่ผสมน้ำได้
 
น้ำยากำจัดยุง
น้ำยากำจัดยุง
 
น้ำยากำจัดยุง
 
 

สารออกฤทธิ์ เพอร์เมทริน 10% EC ( permethrin 10% EC )

 

พาวน์ ( POUNCE )

 
 
พาวน์ ( POUNCE ) กำจัดแมลง
 
คุณสมบัติ

      เป็นสารเคมีที่ผ่านการทดสอบจาก กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก เป็นสารเคมีที่มีค่าความปลอดภัยสูงต่อคนและสัตว์เลี้ยง และมีประสิทธิภาพที่ดีในการกำจัดแมลง ออกฤทธิ์ทั้งแมลงบินและแมลงคลาน พาวน์ ผลิตโดยบริษัท FMC สหรัฐอเมริกา ใช้ในการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมงมุม มด ปลวก มอด ไร เห็บ หมัด เหา และ เลือด ที่มักพบตามบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน ป่าไม้ โรงพยาบาล ร้านค้า ภัตตาคาร สวนอาหาร ตลาดสด และ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพาวน์ เป็นสูตรพิเศษ ที่ไม่มีกลิ่นเหมือนสารเคมีทั่วๆ ไป

วิธีการใช้

      สำหรับแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน
ใช้พาวน์ -10 อัตรา 250 CC. / น้ำ 5 ลิตร (หรือน้ำมันก๊าดหรือดีเซล ในระดับรุนแรง)
ใช้พาวน์ -10 อัตรา 200 CC. / น้ำ 5 ลิตร (หรือน้ำมันก๊าดหรือดีเซล ในระดับทั้วไป)
สำหรับแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด ปลวก
ใช้ พาวน์ -10 200 CC. / น้ำ 5 ลิตร สำหรับควบคุมทั่วไป
ใช้ พาวน์ -10 250 CC. / น้ำ 5 ลิตร สำหรับการกวาดล้าง
ค่าความปลอดภัย (PERMETHRIN)
LD50 6,000 mg/kg
LD50 2,000 mg/kg
 
 
 

คำค้นหา

น้ำยากำจัดยุง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลง นำเข้า ขายส่ง ลิน่าท๊อป lenatop เดลมีไซด์ Delmecide พาวน์ pounce กำจัดแมลงหวี่ กำจัดผีเสื้อข้าว กำจัดแมลงสาบ กำจัดมด ยากำจัดเห็บ ยากำจัดหมัด กำจัดแมลงปีกแข็ง