หน้าแรก » เคมี ยับยั้งการลอกคราบ (IGR) INSECT GROWTH REGULATORS » เคมี ยับยั้งการลอกคราบ (IGR) INSECT GROWTH REGULATORS

เคมี ยับยั้งการลอกคราบ (IGR) INSECT GROWTH REGULATORS

เคมี ยับยั้งการลอกคราบ (IGR) INSECT GROWTH REGULATORS

สารออกฤทธิ์ ไดฟูเบนซูรอน 25% WP ( difubenzuron 25% WP )

 

ดิมิลิน ( DIMILIN )

 
 
 
คุณสมบัติ

      มีคุณสมบัติระงับการสร้างไคติน(CHITIN) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผนังลำตัวของหนอน ดิมิลิน ใช้ในการกำจัดแมลงระยะไข่ และตัวหนอนหรือตัวอ่อนเท่านั้น โดยทำให้ไข่ฟักเป็นตัวหนอนที่ไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถฟักเป็นตัวหนอนได้ ทำให้หนอนลอกคราบไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถลอกคราบได้ ดิมิลิน ใช้ในการป้องกัน กำจัดตัวอ่อนของแมลง เช่น ลูกน้ำ ยุง หนอนแมลงวัน ตัวอ่อนแมลงสาบ ตัวอ่อนแมลงปีกแข็ง ตัวอ่อนแมลงต่างๆ ที่มีการลอกคราบ

วิธีการใช้

      สำหรับยุง แมลงบิน ใช้ในอัตรา 30- 40 กรัม / น้ำ 20 ลิตร และ แมลงสาบ มอด ด้วง ผีเสื้อข้าว อัตรา 40 กรัม / น้ำ 20 ลิตร ทำการพ่นให้ทั่วพื้นที่เมื่อพบไข่หรือตัวอ่อนพ่นติดต่อกันทุก 5-7 วัน จนกว่าการระบาดจะลดลง

ค่าความปลอดภัย (DIFLUBENZURON)
LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 4,640 mg/kg
 
 
 

 

BENZ 25 WP เบนส์ 25 ดับบลิวพี

 
 
 

เบนส์ 25 ดับบลิวพี ประกอบด้วยสารสำคัญ ไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron) 25% w/w

องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุญาต ให้ใช้กำจัดหนอนแมลงวัน และลูกน้ำยุง เพื่อการสาธารณสุข ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการในประเทศไทยดังนี้
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ อย.วอส. 7/2557
- กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่ กปศ. 02 04 57 0021

คุณสมบัติ

- เบนส์ 25 ดับบลิวพี ป้องกันและกำจัดหนอนแมลงวัน ซึ่งเป็นการตัดวงจรชีวิตแมลงวัน โดยยับยั้งการลอกคราบของหนอนแมลงวันและตายในที่สุด
- สามารถลดปริมาณแมลงวันตัวแก่ได้ผลดีมากกว่า การใช้สารกำจัดแมลงตัวแก่เพียงอย่างเดียว
- ป้องกันแมลงดื้อต่อสารกำจัดแมลงทั่วไป Diflubenzuron เป็นสารออกฤทธิ์ Benzoyl Urea มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการลอกคราบของหนอน และตัวอ่อนออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
- เบนส์ 25 ดับบลิวพี ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ Diflubenzuron ที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก WHO ว่าสามารถใช้กำจัดตัวอ่อนหนอนเพื่อการสาธารณสุข และการปศุสัตว์

การใช้เบนส์ 25 ดับบลิวพี
- ใช้ป้องกันกำจัดหนอนแมลงวัน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้ 20 กรัมผสมน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่น ในอัตรา 1 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร บนแหล่งที่พบว่ามีการวางไข่ของแมลงวันหรือแหล่งที่พบหนอนแมลงวัน ทุกๆ 2 สัปดาห์
- ใช้ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงใช้ เบนส์ 25 ดับบลิวพี จำนวน 200 กรัมผสมกับน้ำให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นตามแหล่งน้ำขังในอัตราส่วน 1 ลิตรต่อพื้นที่ 1000 ตารางเมตรที่ระดับน้ำลึก 30 เซนติเมตร

 
 
 

คำค้นหา

ยับยั้งการลอกคราบ น้ำยากำจัดยุง น้ำยากำจัดแมลงบิน กำจัดตัวอ่อนของแมลง กำจัดลูกน้ำ กำจัดยุง กำจัดหนอนแมลงวัน กำจัดตัวอ่อนแมลงสาบ กำจัดตัวอ่อนแมลงปีกแข็ง นำเข้า ขายส่ง ดิมิลิน dimilin เคมี